Beskrivning

Av källa och äng(e). Sekundärt har namnet anknutits till namn på -inge. Thors 1972:13, Naert 1995:84.

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Thors, Carl-Eric, 1972: Ortnamn och bebyggelse i Åboland. I: Folkmålsstudier XXI.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Keldäna

Keldengh 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.