Beskrivning

Pitkänen rekonstruerar ett fi. *Kahilalaksi ’sävviken’ för detta och flera liknande ortnamn. Men man skulle vänta att i något fall se spår av det i som ingår i ordet: *Kailaks. En fl. kala ’fisk’ har diskuterats, men uppges av Pitkänen vara ovanlig i finskt namnskick. Ytterligare en möjlighet som flera forskare har stannat för är ordet kaha som har ett flertal betydelser, bl.a. ’stängselarm i katsa’ (Lönnrot) men som enligt finska dialektuppteckningar främst har östlig utbredning. Det vore både sakligt och ljudhistoriskt en tilltalande möjlighet. Pitkänen 1985:207 f. Fortelius har senast diskuterat namnet och stannar för ordet kala ’fisk’ som fl. Han visar att ordet förekommer i västfinska ortnamn och kan förklara ljudutvecklingen (1999:31 f.).

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Lönnrot, Elias, 1874, 1880: Finskt-svenskt lexikon. Helsingfors.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Calix 1475

Vester-

Östrekalax 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.