Beskrivning

Härledningar som prövats från Kivistö’stenig plats’ och *Koivisto, av koivu ’björk’ (Zilliacus 1982:131, Pitkänen 1985:196) har förkastats eller måste förkastas av ljudhistoriska skäl. Troligen är namnet en avledning på fi. -, knappast sammansatt med sv. -ö. Det finns anledning att sammanhålla Keistiö med Kaisti, bynamn i S:t Karins, och liknande(Uusi suomalainen nimikirja: 388), eftersom paralleller finns till fi. ai- sv. e(i) i Paimio - Pemar o.a. I bakgrunden skymtar ett gammalt finskt personnamn. Vahtola finner en forntysk förebild till namnet (1983:269).

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Vahtola, Jouko, 1983: En gammal germansk invandring i Finland i bynamnens belysning. I: Historisk tidskrift för Finland.

Zilliacus, Kurt, 1982: Ortnamn och dialekt. I: Iniö skärgårdskommuns historia. Del I. Utgiven av föreningen Iniö hembygdsbok (Iniö bibliotek).

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Kestöö 1484

Keyste 1540

Kaijsto 1557

Keiste 1567

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.