Beskrivning

Snarast av ett mansbinamn Rövare och -näs. Håkan Röffware i Virmo 1373. Delabialisering ö > e förekommer i olika dialekter, men har inte påvisats i Pargas. Jfr Hultman 1939, § 125. Tillnamnet Røwere är väl belagt i Danmark och har också en lågtysk motsvarighet (Danmarks gamle Personnavne II, 2:920). Ett substantiv revare är också känt i språket med flera betydelser i anslutning till verbet reva (SAOB).

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

SAOB = Ordbok över svenska språket utgiven av Svenska Akademien. Lund 1898 –.

Danmarks gamle Personnavne. Utg. av Gunnar Knudsen, Marius Kristensen o. Rikard Hornby. I, 1-2 Fornavne 1936–48. II, 1-2, Tilnavne, 1949–64. Köbenhavn.

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Räfwärnäs 1661

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.