Beskrivning

Fl. Stor- antas ha tillkommit för att skilja mellan detta och Pensar i Korpo. Det ursprungliga namnet har antagits vara ett *Pärnäsaari ’Lindö’. Lindbast var en betydelsefull kulturartikel. Bastö N om Storpensor kan ha samma sakliga bakgrund. Pitkänen 1985:192, Zilliacus 1989:54. Tolkningen stöter dock, som Naert har visat (1995:130 f.), på ljudhistoriska svårigheter. Hon tänker sig snarare ett personnamn som fl., närmast Bene, av Benedictus. Se även under Pernå.

Källor

Naert, Aino, 1995: Ortnamn i språkkontakt. Metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Nomina Germanica. Arkiv för germansk namnforskning. 20. Acta Universitatis Upsaliensis. Uppsala.

Zilliacus, Kurt, 1989: Skärgårdsnamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 558. Helsingfors.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Pargas stad (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Storpensår 1540

Se även

Pensar Korpo

Pernå Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.