Beskrivning

Sl. är fi. salo ’skogbeklädd ö’. Granholm referar utförligt tidigare diskussioner om namnet Siksala (1968:8 ff.). Fl. är möjligen personsyftande liksom i icke så få önamn. Ett tillnamn Säck uppträder i Åbotrakten under medeltiden och på 1500-talet: Åke Sæk, domare 1378, Anders Säck 1379, Laurens Säk 1416. Kopplingen har tidigast gjorts av Kaarlo Blomstedt. En annan tolkning föredras dock av Pitkänen, som i fl. vill se fisknamnet säkiä ’mal’ (1985:217 f.). Önamnet är äldre än släktnamnet, anmärker hon. Malen har förekommit i Finland, men är egentligen en sötvattensfisk och därför något oväntad i detta sammanhang. Finska släktnamn som Siekkinen och Säkkinen har härletts från kortformer av skandinaviska namn på Sigh- (Uusi suomalainen nimikirja). Här finns möjligen en framkomlig väg för förståelse av fl. och – kanske – tillnamnet Säck. En övergång i > e, æ har i sammansättningar ägt rum i vissa åboländska dialekter (Hultman 1939, § 43). Från bynamnet har sockennamnet Särkisalo utlösts genom en missuppfattning.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Sekkiæsalu 1329

Sækkesabol 1463

Sikesal 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.