Beskrivning

Granholm tänker sig, i anslutning till Aulis Oja, en sammansättning av teva ’älgtjur’ och saari ’holme’ (1968:12). Men fi. saari blir i regel sår i svenskan och omkastningen -vs (> fs) > sv förefaller unik. Pitkänen ger ingen tolkning, men visar på ett bynamn Tässvere i Estland (1985:340).

Källor

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Äldre belägg

Täffvesare 1475 (?)

Tesseuer

Tessuer 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.