Beskrivning

De äldre beläggen tyder alla på att namnet från början är finskt, varvid sl. är ranta ’strand’ (ett lånord i fi.) och fl. möjligen verkko ’nät’, men snarare ett inlånat sv. verke ’avstängning i vattendrag för att tvinga fisk in i ett fångstredskap’. Granholm 1968:13, Pitkänen 1985:116. Sl. har varit lätt att översätta.

Namnelement

strand Efterleden -strand ingår i ett dussin bynamn spridda över hela området. I Åboland betecknas byhamnen med strand. Zilliacus 1989:199.

Källor

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Äldre belägg

Verkaranda 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.