Beskrivning

Ett personsyftande Hacke, Hakka samt suffixet -la. I Pemar finns byn Hahkaböle (Hakkeberg 1405, Hackaböle 1477). troligen bildat med samma fl. Liknande personnamn är vanliga i Finland och har härletts dels från Håkan, dels från tyska namnformer, dels från fågelnamnet hakki ’kaja’. Uusi suomalainen nimikirja: Hakkarainen, Hakola, Pitkänen 1985:277 f. Antagandet att namnet har med hackande att göra (Granholm 1968:17) är knappast hållbart.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Hackala 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.