Beskrivning

Sannolikt från början ett önamn. Granholm (1968:13) utgår från att det äldsta belägget är korrekt, och att fl. är mansnamnet Karl, vars vokal i östsvenskan (med undantag möjligen för Åland) har övergått till långt å (Hultman 1939, § 13), och vars r i samma område har fallit bort (anfört arbete, § 311). Mansnamnet Kol, som är känt från Finland bara genom bynamnet Kolsarby (Thors 1959:67) och är ganska sällsynt också i Sverige, ter sig som en annan, om än osäker, möjlighet, ifall det äldsta belägget måste kasseras. Utvecklingen till -sjö har främjats av att fl. börjat uppfattas som kol-. Samma förändring har skett i Nordsjö m.fl. Det finska namnet Kaukasalo (Kaukarsalo 1556) har förmodligen sin egen historia, även om försök har gjorts att förklara det svenska namnet som en ombildning av det finska.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Karlsö 1329

Kolsöö 1409

Koolsöö 1540

Andra språk

Finska: Kaukasalo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.