Beskrivning

I en urkund från 1329 omtalas Olle Före som jordägare i Kimito. Sannolikt är detta tillnamn fl. i bynamnet. Tillnamnet har ansetts åsyfta personliga egenskaper såsom ’rörlig, frisk’ (Modéer 1964:101). Granholms tanke att både tillnamnet och bynamnet har att göra med fsv. føre i betydelsen ’vadställe’ eller ’sank ängsmark’ (1968:15 f.) kan inte stödas med finländskt material. Våra dialekter har däremot flera förklaringsgrunder för personnamnet (Ordbok över Finlands svenska folkmål). Samma bynamn uppträder också i Ingå samt på Ormsö i Estland, där det sannolikt är inlånat från Nyland (Blomqvist 2000:20).

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Ordbok över Finlands svenska folkmål. Utgiven av Forskningscentralen för de inhemska språken, 1982 –. Helsingfors.

Granholm, Helge, 1968: Bosättningen i historisk tid. I: Granholm, Helge och Häggblom, Birger: Finby sockens historia. Virkby.

Blomqvist, Marianne, 2000: Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Volym 158. Ekenäs.

Modéer, Ivar, 1964: Svenska personnamn. Handbok för universitetsbruk och självstudier av Ivar Modéer utgiven av Birger Sundqvist och Carl-Eric Thors med bibliografi av Roland Otterbjörk. Anthroponymica suecana. 5. Lund.

Äldre belägg

Fföörby

Föreby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.