Beskrivning

Det finns många exempel på att en ursprunglig sl. joki ’å’ har reducerats på liknande sätt (Kuusijoki > Kuusio). Fl. är otolkad (Ritva Liisa Pitkänen). Den finska namnformen Teijo påträffas inte i äldre handlingar.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Äldre belägg

Tyioki 1378

Tiyocke 1379

Tiycke 1379

Tycke 1477 *

Tike bool 1538

Tyckeby 1540

Tykeby 1542

Andra språk

Finska: Teijo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.