Beskrivning

Namnet är gammalt och svårtolkat. Sambandet mellan detta namn och bynamnet Taasia i Itis diskuteras av Granlund 1956:78 ff., som finner det alltför oklart för att kunna ge en säker grund för en tolkning. Orterna ligger vid samma å, ofta kallad Tessiöwoll eller liknande (fi. vuolle ’ström’). Något sjönamn kan det knappast vara, att döma av de äldsta skrivningarna. Saulo Kepsu finner, efter att ha granskat tidigare framförda teorier, att bebyggelsens namn utgår från ett finskt vattendragsnamn. Det finska namnet kan härledas från ett karelskt personnamn Anastasij eller Anastasia. Kepsu finner dock en utgångsform *Tavastjoki, möjligen given av karelare, värd större uppmärksamhet, och kan visa på paralleller till ljudutvecklingen (1981:170 ff.). Personnamnsteorin förefaller fortfarande rätt stimulerande.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Kepsu, Saulo, 1981: Pohjois-Kymenlaakson kylännimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 367.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Tæsia 1351 *

Tussiöö 1404 *

Tæsio 1523

Täsio 1528

Tesio fng

Tesioby 1540

Tessioby 1541

Tessie

Tessiöö 1543

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.