Beskrivning

Fasarby hör till gruppen av namn på -arvaby, speciellt vanlig i västra Nyland. Ordet

arve ’arvinge’ bildar fl. i sammansättningen. Fl. i namnet är det fsv. mansnamnet Fadher, vanligt i östra Nyland, t.ex. Fader Huggensson 1356, som antas åsyftad i bynamnet. Granlund 1956:275 ff.

Namnelement

arvaby Ett dussin bynamn från Åland till östra Nyland med efterleden -by har som förled en sammansättning av ett personnamn eller en personbeteckning och ordet arve ’arvinge’. T.ex. Tosarby = ’Tores arvinges (eller arvingars) by (ofta = gård)’. Förleden (personnamn + arve) har fungerat som binamn på en eller flera personer som tagit arv. Andra hithörande finlandssvenska bynamn är Gennarby, Gretarby, Bällarby, Klåsarby. Typen är känd från Dalarna och norra Uppland, inom ett medeltida kolonisationsområde. Motsvarande datering får ges de finlandssvenska namnen, och ett samband med de uppländska är ovedersägligt. Namnen på -arvaby har behandlats av bl.a. Ståhl 1941, 1970, Granlund 1956:174 ff. och Hellberg 1987:91 f.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Fassareby 1356 *

Fadersalby 1540

Fasalby 1544

Fassarby 1551

Fadersby 1552

Fasarby 1554

Farsarby 1557

Fadhersalby 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.