Beskrivning

Ett tillnamn Garp är väl styrkt i Finland i äldre tid. Det antas stå i samband med benämningen fsv. garper på personer av tysk härkomst. Intressant är att det i byn finns hemman med namnen Tyskas och Bajars (bayer ’person från Bayern’). Granlund 1956:388 ff. Formen Garpe- kan tolkas som genitiv pluralis med syftning på gårdsfolket. Liknande syftning har ändelsen -om.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Garpebölby 1543

Garpebölle 1540

Garppen 1551

Garppom 1551

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.