Beskrivning

Fl. antas vara fi. sarva ’säv; vattensjuk äng, gräs- och buskbevuxen lågmark som ibland översvämmas’. Ordet ingår i ortnamn i Satakunta och Tavastland, bl.a. vid södra ändan av sjön Päijänne, varifrån Pernås finska invånare antas ha kommit. Slutvokalen -a skulle i svenskt uttal försvagas och falla bort. Tolkningen skulle passa bra med tanke på att viken varit vidsträckt och grund. Även ordet sarvi ’horn, utskjutande land’ kunde formellt och sakligt passa i namnet. Sl. är i varje fall fi. laksi ’vik’. Den sista ägarfamiljen, von Born, skrev Sarvlaks.

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Sarffwelax *

Sarwelax

Sarflax by 1473 *

Saruelaxby 1540

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.