Beskrivning

Från Pernå avskildes 1422 Pyttis till ett eget pastorat, vartill också byarna i Strömfors hörde. Vid freden i Åbo 1743 drogs gränsen så att en stor del av Pyttis med sockenkyrkan kom att tillhöra Ryssland. Den västra delen av socknen blev samma år en särskild kapellförsamling, som började kallas Svenska Pyttis. Den finska motsvarigheten Ruotsinpyhtää är fortfarande ortens finska namn. Då efter fredsslutet ny kyrka uppfördes, donerades mark av Strömfors bruk. Detta hade grundats 1698 på Petjärvi säteris område och kallades till en början Pettjärvi bruk. Det nya namnet Strömfors nämns första gången 1746. Det är bildat av ägarnas namn Norström och Forssell (Sirén 1995:8). Bruket dominerade socknen, och 1817 fick denna överta brukets namn. Granlund 1956:83 f.

Namnelement

ström Ett osammansatt Strömma förekommer fem gånger, Ström en gång och sl. -ström fem gånger i bynamnsmaterialet. Slutvokalen i det förstnämnda är det ursprungligen plurala -a (se namnelementet -a), antingen med från början plural syftning (flera strömmar) eller infört efter mönster av andra namn. Ordet ingår i ca 800 namn på sund och bäckar i Finland. Hellberg 1987:192, LEX.

Källor

Sirén, Olle, 1995: Lovisa stads historia 1745–1995. Lovisa.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Strömfors 1746

Andra språk

Finska: Ruotsinpyhtää

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.