Beskrivning

Säteriet Malma (1628), Malmgård (1637) fick sin huvudgård ”på malmen norrom Kuskosk storåker” (Antell 1956:152). Det är bildat av byarna Kuskosk och Vekaby. Fl. är ordet malm i betydelsen ’höglänt, jämn och sandig skogsmark’. Granlund 1956:92.

Namnelement

gård Ett fyrtiotal bynamn i Nyland och Åboland innehåller -gård(a) som slutled, men bara ett på Åland och inget i Österbotten, där dock många hemmans- och gårdsnamn innehåller elementet. Beträffande formen -gårda se -a. I regel åsyftas i namnen enstaka gårdar eller egendomar. Den äldre betydelsen ’gärdesgård’ kan ingå i något namn. Hellberg 1987:175.

malm I betydelsen ’sandig skogsmark, grusås’ och liknande påträffas ordet malm-, fsv. malmber, i hundratals nyländska ortnamn, och ensamt eller som sl. också i en handfull bynamn. Det är ortnamnsbildande också i Stockholmstrakten m.fl. Granlund 1956:92, Valtavuo-Pfeifer 1998:115 f.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Se även

Kuskosk Pernå

Vekaby Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.