Beskrivning

En gårdsgrupp i Sarvlax. Namnet är bildat till tillnamnet Sparv och ansluter sig om än med annan slutkonsonant till de nyländska namnen på -om. Granlund 1956:409. Se Sparvsbacka.

Namnelement

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Se även

Sparvsbacka Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.