Beskrivning

Enstaka hemman hörande till Gammelby-Villmansgårds samfällighet, senare i Sjögård (Antell 1956:70). Namnet är av samma prydande typ som Liljendal och återgår ytterst på det tyska klosternamnet Rosenthal som har lett till många uppkallelser i Norden och Estland. Granlund 1956:75.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Antell, Kurt, 1956: Pernå sockens historia. I. Tiden till år 1700. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Lovisa (nuvarande kommun)

Äldre belägg

Rosendal 1525 (?)*

Se även

Gammelby Pernå

Liljendal Liljendal

Sjögård Pernå

Villmansgård Pernå

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.