Beskrivning

Rosendal låg i närheten av Hindsby men är sedan länge försvunnen. Det är ett vandrande namn som förekommer på många håll, bl.a. som bynamn i Dragsfjärd. Namnet utgår sannolikt från det tyska klostret Rosenthal. Granlund 1956:75.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Rosendall 1544

Rosendal 1547

Se även

Hindsby Sibbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.