Beskrivning

Sockennamnet har ursprungligen varit namnet på den å som senare fått heta Sibbo å, sedan ånamnet blivit bygdenamn. Utom sl. -å innehåller namnet genitiv av mansnamnet Sibbe, en kortform av Sighbjörn; måhända hette någon av de ledande männen i kolonisationsskedet så. Liknande namnbildningar är Ingå, Sjundeå m.fl. Vid åmynningen ligger fornborgen Sibbesborg, vars s-genitiv tyder på att namnet är av yngre datum än borgen, som anses bygd omkring 1200, även om fl. utgår från *Sighbjörns > *Sibbens, eftersom ordet björn fick genitiv på -s först under vår medeltid. Granlund 1956:33 ff.

Namnelement

-å, -o Av de drygt tjugo bynamn som slutar på kan de flesta anknytas till åar vid vilka bebyggelse etablerats. Men det finns också några namn, där sl. är sekundär (Vörå, Monå) och beror på förändringar i skrivtraditionen. De hör samman med ett antal tvåstaviga namn som slutar på -o: Ebbo, Finno, Jeppo, Kimo, Korpo, Kullo m.fl. Flera av namnen i gruppen är finska och tillhör en typ av personnamnsformer med avledningsändelsen -oi, varav senare -o. Hakulinen 1941:149 ff. Dessa kan tänkas ha bildat modell för en del namn av svenskt ursprung, särskilt de som utgått från -om. Vissa namn har tydligen genomgått utvecklingen -om > on > o. I äldre tid förekommer formväxling av typen Hulta-, Hulto-, vilket kan bero på att formen på -a har uppfattats som nominativen av ett svagt femininum (klocka) och böjts som ett sådant. Böjningsformen på -o har i finlandssvenska dialekter blivit normalform. Diskussion och hänvisningar hos Granlund 1956:89, 370 ff. Något exempel på en liknande typ av böjningsbyte i ortnamn ger även Brylla 1987:161.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Sibbaa

Sibboa 1352

Sibba 1405

Sibbo 1425 *

Sibbå 1542

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.