Beskrivning

Ett önamn som sekundärt blivit namn på en by. Denna finns inte längre. Beträffande fl. kan hänvisas till hemmansnamnet Kitas (ki:tas) i Spjutsund. Den är säkerligen personsyftande och personnamnet möjligen finskt. Ett Kiitola finns i Jeppo.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Äldre belägg

Kijtoby 1544

Kijttoby 1545

Kitoby 1547

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.