Beskrivning

Knappast såsom antagits från fi. neva ’kalmosse’ som inte förekommer i sydligaste Finland. Också de äldsta beläggen pekar i annan riktning. Sannolikt ingår här det östersjöfinska personnamnet Neuvo, i så fall i stamformen Neuvos av Neuvoinen. Ritva Liisa Pitkänen, Uusi suomalainen nimikirja: Neuvonen.

Namnelement

-ans, -as Bland de finlandssvenska bynamnen slutar ett trettiotal på -ans och 17 på -as: Mejlans, Snettans, Kuritans; Toras, Myras. Liknande namn har också många hemman och gårdar. Typen på -ans är vanligast i västra Nyland. En utveckling -ans > -as har i många fall ägt rum. Men många namn har säkert direkt bildats med -as. Genitivändelsen -s har kommit att bli en beteckning för bebyggelser när den fogats till husbondsnamn, tillnamn eller andra personbeteckningar och senare också till naturnamn, om platserna bebyggts. Bakom typen på -ans ligger husbonds- eller andra namn som i den bestämda grundformen slutat på -an. De västnyländska namnen har behandlats utförligt av Granlund 1965 med sidoblick även på namnskicket i Stockholm i äldre tid (tillnamn som Bergen) som kanske varit mönsterbildande. Se -s.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Nefuosby

Nefwoss fng 1540

Neffuasby 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.