Beskrivning

Av det tyska mansnamnet Gerike och näs. Gården ligger på en halvö. Mansnamnet är flera gånger belagt i Nyland under medeltiden: Ghereke Kremer ca 1387 i Borgå, gereca ij pyrthonore 1422 i Pyttis. Granlund 1956:132 o. hänv. Namnet har ombildats till Eriksnäs.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Gerikenäs 1540

Gericknesby 1543

Gerknäs 1548

Se även

Eriksnäs Sibbo

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.