Beskrivning

Av flera framförda tolkningar verkar den troligaste vara att namnet har en finsk utgångspunkt, ett *Hankala. Detta i sin tur tänks utlöst ur ett *Hankalaxi, vars fl. är samma hanka som har diskuterats i fråga om t.ex. Hangö och sl. laksi ’vik’. (Joh. Adolf Lindström, Undersökning om den svenska befolkningen i Nyland II:6, 1866). Man kan väl inte utesluta att namnets första del är personsyftande, t.ex. en form av Johannes. Mot fi. -la svarar sl. by. Diskussion hos Granlund 1956:166.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Lindström, Joh. Adolf, 1866: Undersökning om den svenska befolkningen. I: Nyland II:6.

Äldre belägg

Hangolzby 1501

Hängby 1540

Hangeby 1543

Hangelby 1548

Hongeby 1549

Hangby 1551

Hangsby 1563

Se även

Hangö Bromarv

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.