Beskrivning

Har ansetts åsyfta svear, närmast upplänningar, ”svearnas by”. Namnet Sviby på Ormsö i Estland tolkas på samma sätt (Blomqvist 2000:25). Hellberg diskuterar utförligt de relativt ovanliga skrivningarna med d. Han antar att de är etymologiserande. Det framgår dock att både svidja och smidja i åländsk dialekt blir svi- och smi- (långt i). Jfr Hultman 1939 § 195-198. Bägge ingår i den formen som fl. i ortnamn. Tanken att Sviby är ett s.k. särnamn stöds främst av att det finns andra sådana i närheten (Gesterby, Dalkarby, Önningby). Hellberg 1987 o. hänv. Ordet svidja f. ingår i flera bynamn i Åboland och Nyland och får väl hållas som en möjlighet även här.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Hellberg, Lars, 1987: Ortnamnen och den svenska bosättningen på Åland. Studier i nordisk filologi 68. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 541. Helsingfors.

Blomqvist, Marianne, 2000: Svenska ortnamn i Estland med estniska motsvarigheter. Skrifter utgivna av Svenska folkskolans vänner. Volym 158. Ekenäs.

Äldre belägg

Swiaby 1486

Swydia by 1506

Suiby 1537

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.