Beskrivning

Korsnäs församling och kommun har fått namn av den största byn. Kapell under Närpes blev K. 1604 och egen församling 1891. Fl. kors är vanlig och kan syfta på olika slags kors, t.ex. som farledsmärke eller till minne av omkomna. Under katolsk tid restes kors också till åminnelse av frälsaren. Ibland kan också korsformiga öar eller varandra korsande sund avses. Ahlbäck tänker sig i detta fall ”en korsliknande formation i terrängen” (1981:63). Snarare åsyftas väl ett rest kors, men den sakliga bakgrunden förblir okänd. Enligt traditionen har man i tiden bestämt kyrkans plats genom att låta ett träkors driva i land, en ganska vanlig sägen. Viken där korset drev i land kallas enligt uppgift Storkorshamn och en bredvidliggande vik Lillkorshamn (Bygdeminnen, s.21). Att kors rests vid hamnar synes inte ha varit ovanligt. Jfr Jomala. Måhända är sockennamnet en konstruktion utifrån hamnens namn.

Namnelement

kors Förleden Kors- , som förekommer åtta gånger i materialet, är vanlig, speciellt i skärgårdsnamn. Den har ansetts syfta på korsformiga sjömärken (Westman 1935: 205) eller andra resta kors. Det har varit vanligt att placera kors där någon har omkommit, t.ex. genom drunkning, och en del hithörande namn har antagits syfta på platser där farleder har korsat varandra (Zilliacus 1989:226). I äldre tid har väl kors kunnat resas även till åminnelse av frälsaren, kanske vid hamnar. Härom under Jomala.

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Bygdeminnen samlade och utgivna av Närpes folkhögskolas elevförbund 1909–.

Ahlbäck, Olav, 1981: Bebyggelsenamn i Korsnäs I: Korsnäs historia, s. 61–85. Närpes.

Äldre belägg

Kårsnäss 1442 *

Korsnäs 1546

Se även

Jomala Jomala

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.