Beskrivning

Taklax blev by först från början av 1800-t., men var tidigare ett hemman i Harrström. Karsten 1923:55. Namnet är säkert långt äldre. Det har tolkats som ett *Takalaksi ’den bakre viken’ där fl. i enlighet med dialektens regler har förlorat sista vokalen, varvid första stavelsen förlängts (Karsten, Ahlbäck 1981:82). Pitkänen nämner flera liknande namn från Åbolands skärgård och ger de flesta samma tolkning (1985:188 f.). Ett av dem, Takalax i Korpo, tolkas av Fortelius på samma sätt (1999:217).

Namnelement

lax Inte mindre än 72 registrerade bynamn utgår på -lax. Det är fråga om finska naturnamn på -laksi ’vik’, d.v.s. samma ord som nufinskans lahti. Ordet har bytt böjningstyp i finskan. Namnen på -lax förekommer i alla landskap, på Åland dock endast i ett par, möjligen lånade, namn (Sålis). Det har tydligen mycket tidigt blivit brukligt att i svensk text använda formen -lax för både -laksi och -lahti över hela landet. Kuhmalahti > fsv. Kumalax, Impilahti > Impilax. De försvenskade formerna av dylika namn i rent finska trakter har endast i mindre utsträckning registrerats för detta arbete. Viken har uppenbarligen som landskapsform ansetts fördelaktig för bosättning. Ungefär lika många finlandssvenska bynamn har efterleden -vik. Elementet lax diskuteras av Naert 1995:157.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Ahlbäck, Olav, 1981: Bebyggelsenamn i Korsnäs I: Korsnäs historia, s. 61–85. Närpes.

Fortelius, Bertel, 1999: Ortnamnen i Korpo. Åbo.

Pitkänen, Ritva Liisa, 1985: Turunmaan saariston suomalainen lainanimistö. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 418. Helsinki.

Se även

Harrström Korsnäs

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.