Beskrivning

Skaftung torde återgå på ett inbyggarnamn skaftungar ’de som bor på *Skaftet’. Huldén 1987:152. Det fanns omkring 1400 en långsträckt udde på området som kan ha föranlett namnet. Ordet skaft ingår i ett tiotal finlandssvenska namn med syftning på uddar, troligen också i Skaftö, en ö i Kumlinge (Zilliacus 1989:114).

Källor

Huldén, Lars, 1987: Bynamnen i Österbotten. I: Klassiska problem inom finlandssvensk ortnamnsforskning, s. 149–158. Studier i nordisk filologi 67. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 539. Helsingfors.

Zilliacus, Kurt, 1989: Skärgårdsnamn. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 558. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Sideby (historisk kommun)

Äldre belägg

Skaftung by 1546

Skafftungby 1552

Skaptung 1553

Skafftungh 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.