Beskrivning

Fl. har tolkats som ett adj. sid ’djup, låg, låglänt’ (Karsten 1923:6). Sannolikare är att fl. är ett personnamn som i ett stort antal andra namn på by. Det torde vara fråga om ett tvåstavigt kortnamn *Side, som kan återgå på flera olika namn: Sighvidher (i Finland känt från västra Nyland, även i Uppland m.fl.) eller andra namn på Sigh- (jfr Thors 1959:79 ff.). Andra anknytningar för kortnamnet saknas inte. Den populära uppfattningen att namnet innehåller substantivet sida, syftande på att byn ligger ”vid sidan” av havet är osannolik.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Bebyggelsenamn i Sideby (historisk kommun)

Äldre belägg

Sidby 1540

Sidheby 1543

Sijde bij 1553

Side by 1558

Sijdhebij 1560

Sijd bij 1565

Sideby 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.