Beskrivning

Alternerande fram till senare delen av 1500-talet med Boda: Bodha 1537, Bodha quarn 1539, Boda, Boo 1544. När Saltvik var sockennamn ersattes det som bynamn av detta. Fsv. kværn har senare (men inte i alla dialekter) övergått till kvarn.

Namnelement

kvarn Kvarnen har varit ett centralt begrepp i de flesta bygder. En by där det finns eller har funnits en kvarn, i synnerhet av den storleken att en hel bygd betjänats av den, har i flera fall fått namn av denna. Vattenkvarnar började anläggas i Norden på 1200-talet. Väderkvarnarna är yngre. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Wadström 1952. Formen Kvärn- är äldre än högsvenskans och många dialekters form med -a- (Wessén 1962:48).

Äldre belägg

Quernebo

Querneboa

Querneboda 1559

Quarneboda 1560

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.