Beskrivning

Har härletts från ett personnamn (smeknamn) Lafse och böle. Thors 1959. En ljudövergång ps > fs har tydligen skett i fl. Jfr Näfsby i Hammarland. Den motsatta utvecklingen är inte att räkna med på Åland (Hultman 1939:226). Vilket längre mansnamn som ligger till grund för kortnamnet kan knappast avgöras. Att utgå från finskans lapsi ’barn’ är knappast heller motiverat.

Namnelement

böle Också ordet böle hör till de vanliga namnlederna, ensamt eller som slutled. Böle-namn förekommer i alla landskap, i Österbotten dock bara upp till Vasatrakten. Allt som allt har 345 bynamn innehållande böle registrerats. Namn av detta slag är också utbredda i delar av Sverige, Norge och Danmark. Den ursprungliga betydelsen hos ordet, en avledning av bol, anses vara ’nyodling’, men tidigt har det också kommit att beteckna bebyggelser som uppstått på nyodlad utmark. Mycket ofta har namnen på -böle en personbetecknande förled. Enledat Böle förekommer 25 gånger som bynamn. Namntypen har sannolikt tagits i bruk efter vikingatiden. I Finland hör namnen troligen till 1300- och 1400-talens skapelser, men kan vara yngre. Thors 1953b, Ståhl 1970:92, Hellberg 1987:102 ff., Holm 1987, Pamp 1988:53 f.

Källor

Hultman, O.F., 1939: Efterlämnade skrifter. Andra delen, utgiven av Rolf Pipping och Olav Ahlbäck. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 274. Helsingfors.

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Lapsabæle 1430

Lapsaböle 1537

Lapsseböle 1545

Laffzeböle 1549

Se även

Näfsby Hammarland

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.