Beskrivning

Fi. Piikkiö. Förmodligen att sammanställa med tillnamn som Magnus Piik 1436 i Åbo domkyrkas svartbok. Tillnamnet är vanligt i Danmark (Danmarks gamle Personnavne II 2:811). Suomalainen paikannimikirja (Saulo Kepsu) synes föredra terrängordet piikki, syftande på spetsiga uddar och vikar såsom fl. i ett ånamn.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Danmarks gamle Personnavne. Utg. av Gunnar Knudsen, Marius Kristensen o. Rikard Hornby. I, 1-2 Fornavne 1936–48. II, 1-2, Tilnavne, 1949–64. Köbenhavn.

Suomalainen paikannimikirja, 2007. Redaktörer: Sirkka Paikkala, Eeva-Liisa Stenhammar, Pirjo Mikkonen, Ritva Liisa Pitkänen, Peter Slotte. Karttakeskus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, nr 146. Helsinki.

Äldre belägg

Pyke 1331

Pykiæ 1378

Pike 1380

Piike sn 1438

Pickio ca 1545

Andra språk

Finska: Piikkiö

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.