Beskrivning

Kärr är ett påfallande vanligt bebyggelsenamn, som finns också i S:t Bertils, Yläne, Esbo, Sibbo, Dragsfjärd m.fl. Kärrom uppträder stundom i dativ plur på -um. Saxén finner det tvivelaktigt om alla dessa utgår från ordet kärr n. (1905:49) och antar i stället att det har funnits ett finskt personnamn Kärri, vilket han finner stöd för i namnet Kärrilä i Yläne m.fl.(1905:72 m.fl.). Granlund diskuterar de nyländska namnen av denna typ och finner att de alla innehåller ordet kärr, syftande på mark som uppodlats (1956 flerstädes, 1965:82). Skrivformer som Kärre- verkar med den utgångspunkten svårförklarliga. Man kan måhända räkna med ett binamn *Kärre, bildat till kärr.

Namnelement

kärr Ett antal bynamn på -kärr förekommer i Åboland och västra delen av Nyland, inklusive ett Kärra sammanlagt 15. Ett rimligt antagande är att namnen står i samband med uppodling av kärrmarker. Som hemmansnamn uppträder bl.a. Kärr och Brännkärr i Österbotten. Saxén finner det egendomligt att namnelementet är så vanligt och räknar med att det har funnits ett personnamn som avspeglas i en del av namnen (1905:49, 72). Något egentligt stöd för tanken har inte senare framkommit. Jfr dock Kärra i Dragsfjärd. En man som har bott vid ett kärr eller kanske har odlat upp detta har måhända kunnat omtalas som *Kärr-Erik eller *Kärren. Åke Granlund finner det ändå inte särskilt sannolikt (1965:81). En annan lika osannolik utgångspunkt för ett kortnamn *Kärre vore det *Kärrmund som möjligen har förekommit på Åland (se Germundö, Saltvik). Ordet kärr ’sankt skogsområde’ el. dyl. är utbrett över hela Skandinavien. Jonsson 1966:336 ff. I Finland förekommer det i över 6 000 ortnamn (Valtavuo-Pfeifer 1998:143 ff.).

-om Dativens ändelse i pluralis -om har kommit att kvarstå i en del ortnamn, som ofta föregåtts av preposition. I östra Nyland är namnen så vanliga att de får betraktas som regelbundna avledningar till inbyggarnamn. Gislom, Drombom, Eskilom o.s.v. Antalet bynamn på -om är i materialet 38, av vilka 28 i Nyland. På Åland saknas denna bynamnstyp. Granlund 1956:344.

Källor

Granlund, Åke, 1965: En västnyländsk namntyp. I: Folkmålsstudier XIX, s. 27–136. Helsingfors.

Saxén, Ralf, 1905: Språkliga bidrag till den svenska bosättningens historia i Finland. Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk. Utg. Finska Vetenskaps-Societeten. H 63. Helsingfors.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Bebyggelsenamn i Kustö (historisk kommun)

Äldre belägg

Kerreby 1540

Kerre

Kerrum 1541

Karrunby 1642

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.