Beskrivning

Fl. är säkerligen mansnamnet Inge, vanligt i södra Finland. Jfr Thors 1959:59. Stavningen av ng+g är inte unik. Ett liknande fall är Laggnäs < Langnäs, Munsala. Namn på näs har ofta personnamnsförled. Fi. Inkiniemi från 1964.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Jngenes 1540

Jngenäs 1542

Andra språk

Finska: Inkiniemi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.