Beskrivning

Uttalsformen kan tolkas som pluralis av en inbyggarbeteckning = harjuxarna. Trots olika tolkningsförsök är namnet oklart. Det har kombinerats med fi. harju ’ås’, vilket kunde passa bra, eftersom byn ligger på en hög ås. Ett *Harjujoki kunde utvecklas till *Harrjuk. Men då blir -s oförklarat. Måhända ger ett personnamn *Harjus en utgångspunkt. Karsten 1923:184. Det kan antas vara bildat av fisknamnet harjus ’harr’ med östlig utbredning (Ritva Liisa Pitkänen).

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Äldre belägg

Harjuxi måsan 1509 (Åkerblom, B. 1937:53)

i Harijok sijdan 1626 (Åkerblom 1972:14)

Harjox 1699

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.