Beskrivning

Har i allmänhet tolkats som fi. *Vehkasalo ’missne-ön’. Karsten hänvisar även till ett bynamn Väkkärä i Eurajoki. Skrivningarna med -er kan dock förklaras utifrån ett uttal *vekä-, som föregått bortfallet av slutvokalen i fl. En härledning från *Väkisalo har också prövats (väki ’folk’), bl.a. Huldén 1952:143 med hänv., Åkerblom 1972:10. Det kunde då vara fråga om en motsvarighet till Härön i norra delen av Vexalalandet. Det är dock säkert olika namn. Slutligen kan hänvisas till ett karelskt tillnamn Väkevä ’stark’ (Uusi suomalainen nimikirja). Fl. måste tydligen tills vidare förbli otolkad.

Namnelement

-la, -lä Det finska suffixet -la, -lä, fördelat i stort sett enligt reglerna för finskans vokalharmoni ingår i över 100 bynamn, någon gång också med bortfallen slutvokal (Jöral). Suffixet fogas mest till personnamn eller personbeteckningar. Ingenting tyder på att suffixet inlånats i svensk dialekt. De namn som det ingår i är att betrakta som finska, även när personbeteckningen som det fogats till är av svenskt ursprung. I ändelsen är l-ljudet på svenska i regel tunt, inte kakuminalt, ”tjockt”.

Källor

Åkerblom, Bror, 1972: Munsala sockens historia. Vasa.

Huldén, Lars, 1952: Ortnamnen i Munsala. I: Studier i nordisk filologi 40-41.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Wexall 1544

Wexal 1546

Veckersall

Vekersall 1556

Wächersall 1562

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.