Beskrivning

Namnet är vanligt och uppträder som bynamn även i Borgå. Bäckarna har fått namn av vattnets mörka färg, måhända även av att de hållits öppna vintertid. Granlund 1956:122, Huldén 1990b.

Källor

Huldén, Lars, 1990b: Svart och vitt i ortnamn. I: Namn och bygd 78, s. 105–109.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Suartbäckby 1540

Svartebeckeby 1543

Svarttbeck 1544

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.