Beskrivning

I jb Västerby sedan 1905. Även Västerkuppis har tidigare använts som namn på byn. Klåsarby är ett arv-namn, *Klasarvaby, ’Klas arvinges eller arvingars by’. Nikolaus har i formen Klas kommit i bruk före övergången av långt a > å. Granlund 1956:277 o. hänv.

Namnelement

arv Fem byar och socknen Bromarv i västra Nyland och Finby i Åboland har namn som slutar på -arv med innebörden ’egendom som tagits i arv’. Namntypen förekommer också i Dalarna, Uppland och Hälsingland, ofta i bestämd form -arvet. Måhända har namnen, såsom Harry Ståhl menar, ursprungligen avsett nyodlingar som gått i arv efter odlaren, vars namn regelmässigt bildar förleden. Ståhl 1941.

Källor

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Öster Clasarby 1544

Oster Klosarby 1545

Clåsarby

Clååsarby 1555

Klassarby 1556

Klåssarby 1557

Clåsarffby 1571

Vesterr Clasarby 1543

Vesterby 1552

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.