Beskrivning

Det svenska namnet hör säkert samman med det finska som är Pyhtää. Hundra års namndiskussion har lämnat namnet Pyttis oförklarat, om än olika förslag har framställts. Svenska namnformer på -is bildas ofta till finska tvåstaviga namn på vokal eller till namn på

-nen, t.ex. Nerpis redan 1303. Bägge typerna kan förekomma som gårds- och tillnamn. Om den finska namnformens ht är ursprungligt, är svenskans tt svårförklarligt, då den finska ljudkombinationen ofta substitueras med kt, ft, medan substitutioner med tt är tänkbara, men i varje fall ovanliga. Om dock i detta speciella fall en sådan substitution har skett, kan ett antal finska namn tas till jämförelse, såsom Pyhtimäki (Hollola, Tavastland), gårds- och tillnamnen Pyhtinen (Torneå) och Pyhtönen (Keitele, Kuopio län). Som gårds- och släktnamn upptas Pyhtinen, Pyyhtiä av Uusi suomalainen nimikirja, som med hänvisning till en Novgordisk källa anför ett östersjöfinskt personnamn Pühtin, som sammanställs med fi. pyhä ’helig, stor’. Diskussion hos Granlund 1956:84.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Pyttis 1380

Pyttiso 1388 *

Pitis

Putis ca 1450 *

Pythis 1457 *

Pitte ca 1510

Pittis ca 1515

Pyttis 1544

Pyttes 1546

Andra språk

Finska: Pyhtää

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.