Beskrivning

Mansnamnet Sten är relativt sällsynt i Nyland och förekommer överhuvudtaget inte i finländska källor före 1400-talets mitt. Thors 1959:84 f. Vid nyländska ortnamn med samma förled har Granlund därför i främsta rummet ställt härledning från subst. sten, som också i sammansättningar kan ha s-form. Granlund 1956:119 f. Bebyggelsenamn på -näs är för övrigt ofta bildade med mansnamn som fl.

Namnelement

näs Med över 150 antecknade bynamn hör näs till de vanligaste efterlederna i materialet. Namntypen finns i alla delar av området men tycks vara vanligast i Nyland och Åboland. Grundbetydelsen är ’udde’. Men fråga är om naturförhållandena alltid har varit avgörande för namngivningen. Det verkar som om elementet hade blivit något av en modesak. De många sammansättningarna med personnamn tyder på att namnen på -näs ofta får betraktas som primära bebyggelsenamn, som alltså har tillkommit i samband med att platsen bebyggts. Typen hör huvudsakligen hemma i medeltid och 1500-tal. Hellberg 1987:254 m.fl., Zilliacus 1989:108 ff. Ett rimligt antagande är att vissa namn på -näs kan ha sitt ursprung i ett finskt namn på -nainen, -näinen, sv. -nais (LEX).

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Granlund, Åke, 1956: Östnyländska ortnamnsstudier. Studier i nordisk filologi 44. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 358. Helsingfors.

Äldre belägg

Stensnäs 1595

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.