Beskrivning

Korsholms slott grundades omkring 1380, möjligen av Bo Jonsson (Grip). Liksom ett par andra borgar (Raseborg och Vreghdenborg) från samma tid fick den tyskt namn, vilket har tolkats så, att borgen kan ha anlagts av Albrekt av Mecklenburg redan i slutet av 1360-talet. Det tyska namnet försvenskades snart och uppträder i svensk form i handlingarna från 1393. Gardberg 1993:104 ff., Lovén 1996:155 ff. Korsholm blev härads-, fögderi- och länsnamn. Som sockennamn användes Mustasaari fram till 1927, då regeringen godkände kommunens begäran att få ta Korsholm i bruk som svenskt namn.

Namnelement

holm, holma De finlandssvenska dialekterna känner både holm m. och holma m. Vid Finlands kuster har upptecknats ca 5 500 namn med dessa efterleder. Holmarna tycks i regel ha varit ekonomiskt intressanta genom att de är skogbeväxta och erbjuder möjligheter till bete och höbärgning. Bägge ordformerna ingår också i bynamn, formen på -a endast i Ålandsområdet (Asterholma m.fl.), där också möjligheten av pluralt -a finns. De flesta av de 42 bynamnen av detta slag finns i den sydvästra skärgården. Efterleden -holm har varit populär i givna namn på slott och gårdar, vilket avspeglas också i en del av det finlandssvenska materialet. Zilliacus 1989:37 ff., Mattisson 1986.

kors Förleden Kors- , som förekommer åtta gånger i materialet, är vanlig, speciellt i skärgårdsnamn. Den har ansetts syfta på korsformiga sjömärken (Westman 1935: 205) eller andra resta kors. Det har varit vanligt att placera kors där någon har omkommit, t.ex. genom drunkning, och en del hithörande namn har antagits syfta på platser där farleder har korsat varandra (Zilliacus 1989:226). I äldre tid har väl kors kunnat resas även till åminnelse av frälsaren, kanske vid hamnar. Härom under Jomala.

Källor

Lovén, Christian, 1996: Borgar och befästningar i det medeltida Sverige. Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademiens handlingar. 40. Stockholm.

Gardberg, C.J., Welin, P.O., 1993: Finlands medeltida borgar. Keuru.

Äldre belägg

Crysseborgh 1384

Krytzeborgh 1388

Korsholm 1393

Korsholms län 1441

Korsholms lähn 1485

Andra språk

Finska: Mustasaari

Se även

Mustasaari Korsholm

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.