Beskrivning

Som så många andra namn på by torde detta ha personsyftande fl. Härför talar också s-formen. Något personnamn att anknyta till är dock än så länge inte känt. Karsten förmenar att här föreligger ordet fsv. staver, dial. stavur i betydelsen ’råmärke’. Karsten 1923:97. Snarare som tillnamn. Ett hemmansnamn Stav i Malax, uttalas stavas skrivet Staffas 1701 (Karsten 1923:72) är jämförbart. Man kan tänka på kortformer av Staffan, snarare än fsv. Stave som Karsten hänvisar till för namnet i Malax.

Namnelement

by Den vanligaste slutleden i det finlandssvenska bynamnsmaterialet är -by med ca 520 belägg. Namn av det slaget förekommer i alla delar av området, men klart störst är antalet i Nyland (330). Den är vanlig i Sverige, speciellt i Mälarlandskapen, men förekommer i hela Norden och i av nordbor koloniserade områden i England och Normandie. Det är alltså fråga om ett gammalt namnelement, som har varit i fullt bruk under vikingatiden och möjligen långt tidigare. Å andra sidan är ordet och namnelementet levande ännu i dag. De verkligt gamla namnen har ofta natursyftande förled: Åby, Dalby, Sundby. Sådana namn är inte vanliga i Finland, där förleden ofta är personsyftande, vilket har bedömts som ett medeltidsdrag. Ordets centrala betydelse är ’bebyggelse med en eller flera gårdar’. Enligt Hellberg får de äldsta namnen antas ha syftat på ängsmark av något slag. Någon sådan betydelse är inte aktuell för de finländska namnens del. Det är fullt möjligt att, såsom Granlund framhållit, namnelementet hos oss sekundärt fogats till ursprungligen enledade namn såsom Näs, Berg o.s.v.. Uttalsformerna står ofta i bestämd form, särskilt i Österbotten. Hellquist 1918, Hellberg 1950:146 f., Granlund 1956:157 f., Ståhl 1970, Hellberg 1987:59 ff., Holm 1987, Pamp 1988:38 ff.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Äldre belägg

Stogerby 1484 – 1488

Staffuersby

Staworby 1546

Staffuer by 1548

Starsby 1556

Staffwrssby 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.