Beskrivning

Bynamnet hör uppenbarligen samman med hemmansnamnet Karp i samma by (Karpp 1710) och med ett motsvarande Karpi i Lillkyro. Karsten 1921:303. Det är fråga om ett finskt personnamn, motsvarande antingen ordet garp som beteckning för hansatyska köpmän, men vanligt som tillnamn under medeltiden (Andris Garp i Vemo 1387, Uusi suomalainen nimikirja) eller det främst ortodoxa och karelska Polykarpos (Uusi suomalainen nimikirja: Karppinen; Påll Karp i Limingo, Audén 1980:175). I serien av äldre skrivformer är fl. Karpar- vanlig och har sannolikt motsvarats av ett liknande uttal. Måhända avspeglas här en utvidgad variant på -ari av personnamnet. Jfr Pollari, Jaskari vid sidan av Jaska. Om de utvidgade formerna Vilkuna, Uusi suomalainen nimikirja: 11.

Namnelement

ö I de finländska skärgårdarna har upptecknats ett tusental namn med slutleden i bestämd eller obestämd form, och bland dessa uppträder 180 som by- eller sockennamn. Benämningen ö, fornvästnordiskt ey, dial. öj f., tillkommer större öar med förutsättningar för bete och ofta jordbruk. Många öar har först tagits i bruk sommartid för att senare bli bebodda året om. Vissa namn som slutar på -ö är inte äkta ö-namn utan är skrivarrationaliseringar eller är av finskt ursprung med finsk slutvokal. Zilliacus 1989:34 ff. Flera namn som sedan länge haft sl. -ö uppträder i början av beläggserierna med sl. -edhe el. likn. (Hangö, Gullö, Järsö). Hur dessa skrivningar skall uppfattas är oklart. Det kan vara fråga om andra ord (ed, öde, sida) som ombildats till ö. Men uteslutet är kanske inte att den gamla diftongen i ö har lockat till nykonstruktioner, eftersom diftonger tidigt slutade betecknas i skrift. Problemet kvarstår.

Källor

Karsten, T.E., 1921, 1923: Svensk bygd i Österbotten nu och fordom. I-II. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 155, 171. Helsingfors.

Audén, Bengt, 1980: Bottniska personnamn. Frekvenser i skattelängder från mitten av 1500-talet. Kungl. Skytteanska samfundets handlingar. Nr 22. Umeå.

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Äldre belägg

Karperö 1440 *

Karperöön 1543

Karpöö by 1548

Karparöö 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.