Beskrivning

Upptas som utbysjord till 1586, då den uppgår i en annan by. Hausen 1924:268. Övergången e > a i kvarn synes avspeglad i beläggen.

Namnelement

kvarn Kvarnen har varit ett centralt begrepp i de flesta bygder. En by där det finns eller har funnits en kvarn, i synnerhet av den storleken att en hel bygd betjänats av den, har i flera fall fått namn av denna. Vattenkvarnar började anläggas i Norden på 1200-talet. Väderkvarnarna är yngre. Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid, Wadström 1952. Formen Kvärn- är äldre än högsvenskans och många dialekters form med -a- (Wessén 1962:48).

Källor

Hausen, Greta, 1920–24: Nylands ortnamn. deras former och förekomst till år 1600. Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 152, 160, 177. Helsingfors.

Äldre belägg

Sochenquern 1570

Sochenquarn 1574

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.