Beskrivning

Av fi. nummi ’hed’. Ändelsen -s tillhör svenskt språkbruk såsom i många andra liknande fall, t.ex. stadsnamnet Lahtis. Socknen Nummis sammanslogs 1980 med Pusula till Nummi-Pusula.

Namnelement

-s Gentivändelsen -s som i fornsvenskan tillkom grupper av maskulina och neutrala substantiv har fått en specialfunktion som bebyggelsebetecknande ändelse och kan i den egenskapen fogas till ord av olika deklinationer. Gårdsnamn bildas med -s fogat till förnamn och tillnamn över hela det svenska språkområdet. Utvecklingen är skönjbar redan på 1500-talet i de nyländska bynamnsbeläggen. Former på -ans och -as innehåller samma ändelse. Ortnamn övertagna från finskan slutar i den svenska formen ofta på -s. Det gäller både tvåstavingar på vokal som Koski / Koskis, Lampi / Lampis och namn på -nen som Pakinainen / Pakinais. Den historiska utvecklingen av de svenska formerna av finska namn är inte klarlagd, men de noteras allmänt i ortnamnslitteraturen. T.ex. Naert 1995:142, Huldén 1997b.

Bebyggelsenamn i Nummis (historisk kommun)

Äldre belägg

Nummis 1446

Nwmis 1514

Nummikyla 1540

Andra språk

Finska: Nummi

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.