Beskrivning

Teugmo är ett finskt namn på maa ’större ö’, varav i sv. må, mo. Fl. är dunkel. Den har antagits vara fi. tauko ’draglina för not eller fartyg’, ett lån från nordiska språk (jfr sv. dial. töug) (Ritva Liisa Pitkänen). Också ett Touko, belagt som tillnamn (Uusi suomalainen nimikirja: Toukonen), skulle kunna ligga bakom det nutida uttalet. Då många namn med samma sl. tycks ha personsyftande fl. är det lockande att tänka sig den lösningen också här.

Namnelement

mo De flesta av inemot 30 bynamn som slutar på -mo är av finskt ursprung och deras sl. är i regel fi. maa ’land, (större) ö’, vars långa a-ljud regelmässigt skall övergå till å under fornsvensk tid. Till typen hör Eugmo, Innamo, Karkmo o.s.v.. och också många skärgårdsnamn som inte har blivit bynamn i Österbotten, Åboland och Nyland. Zilliacus 1989:50, Naert 1995:162. Några av namnen på -mo hör dock hemma bland namn på -o, d.v.s. är personnamnsformer som börjat fungera som ortnamn. Också det svenska ordet mo ’sandig mark’ eller dylikt anses ingå i ett 40-tal finlandssvenska ortnamn.Valtavuo-Pfeifer 1998:122, LEX.

Källor

Uusi suomalainen nimikirja. Vilkuna, Kustaa, Huitu, Marketta, Mikkonen, Pirjo (etunimet), Mikkonen, Pirjo, Paikkala, Sirkka (sukunimet). 1988. Helsinki.

Bebyggelsenamn i Maxmo (historisk kommun)

Äldre belägg

Togmå

Togmaboor 1478 *

Töygmo

Toygmo 1543

Tougmo 1544

Togmo 1546

Teymo 1547

Theumå 1571

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.