Beskrivning

Komossa är utbrutet från Kimo (B. Åkerblom 1971: 213). Materialet medger knappast någon annan tolkning än att fl. är ordet ko. Möjligen har området använts för sommarbete och fäbodar, också någon särskild händelse kan ha gett bakgrund till namnet.

Namnelement

-a Många bebyggelsenamn slutar på -a, ofta för att efterleden är ett ord av typen mosse, backe, som i dialekterna har generaliserat kasusformerna på -a. Men på samma sätt slutar också andra bebyggelsenamn: Berga, Strömma, Bartsgårda, Tängsöda. Namntypen är speciellt vanlig på Åland, men förekommer också i Åboland och Nyland, och kan spåras i några, eventuellt yngre, österbottniska namnbildningar. Ändelsen betecknar ursprungligen plural form. Under fornsvensk tid hade många ortnamn plural böjning, av orsaker som har varit föremål för mycken diskussion. Man kan tänka på att en gård hade flera inbyggare, att till gården hörde flera hus, att odlingslotterna var många. Uppkomsten av plurala ortnamn ligger hur som helst i en avlägsen tid. Formen på -a har småningom, men säkert redan vid slutet av medeltiden, upphört att uppfattas som plural och övergått till att vara en bebyggelsebetecknande ändelse. Som sådan har den spelat en roll vid bildning av namn på gårdar m.m. in i vår egen tid. Utförlig diskussion bl.a. hos Hellberg 1950, Tjäder 1967. Tilläggssynpunkter ges av Gun Widmark 1975:129 ff.

Källor

Åkerblom, Bror, 1971: Oravais sockens historia. Vasa.

Bebyggelsenamn i Oravais (historisk kommun)

Äldre belägg

Koomåsa 1710

Se även

Kimo Oravais

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.