Beskrivning

Av mansnamnet Gutze och dal. Om mansnamnet se Thors 1959:45 f. Fi. Kustaali sedan 1964.

Namnelement

dal Till Nyland och Åboland hör bynamn innehållande ordet dal, sammanlagt ett tjugotal. Betydelsen är säkerligen den allmänna ’sänka’. Om dal som terrängord finns upplysningar hos Valtavuo-Pfeifer 1998:111. Den företrädesvis i Österbotten spridda betydelsen ’tjärdal’ ingår där, ofta i formen Dala- , i många naturnamn och en del gårdsnamn, men är säkert inte att räkna med i de sydliga bynamnen. Vissa namn såsom Liljendal, Rosendal, Nådendal är vandrande långods från den europeiska kontinenten.

Källor

Thors, Carl-Eric, 1959: Finländska personnamnsstudier. Anthroponymica suecana. 4. Stockholm.

Äldre belägg

Gudzdaal 1540

Gudzdal 1545

Andra språk

Finska: Kustaali

Ungefärligt läge på bebyggelsenamns- eller kommunnivå.